Statutul Asociatiei Speologice "Speotimiş"

CAPITOLUL 1 - MEMBRII, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA DE FUNCŢTIONARE, OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI SCOPUL ASOCIAŢIEI

ART.1 Sunt membrii ai asociaţiei :

 1. Borloveanu-Nebunu-Popescu Eliza
 2. Boru Daniela
 3. Bozac Petru Adrian
 4. Bradisteanu Eliade
 5. Burdan Diana
 6. Burdan Mihai
 7. Chira Nicolae
 8. Cincheza Ovidiu
 9. Cotora Ioana Lavinia
 10. Cozma Cosmin Viorel
 11. Cvasa Vlad Mircea
 12. Demeter Stefan
 13. Draghia Daciana Florentina
 14. Dragos Oana Delia
 15. Eremia Anca(n. Bute)
 16. Eremia Marcel
 17. Falusi Gabriel
 18. Farca Dorin
 19. Filip Remus
 20. Gal Ladislau
 21. Georgescu Nicolae
 22. Gherghina Elena Oana
 23. Homorodean Simona
 24. Horvath Vichente
 25. Hudema Angela
 26. Ionascu Alin Dragos
 27. Kalitzky Lothar
 28. Kurunczi Andrei Marco
 29. Magda Ladislau
 30. Marcu Vlad
 31. Marina Ioana Cosmina
 32. Masec Francisc
 33. Neagu Adrian
 34. Paut Vichente
 35. Pop Ioana Monica
 36. Szekely Cristian Vasile
 37. Szothler Tiberiu
 38. Todea Alina
 39. Tecu Cristian
 40. Veleanu Raluca Nicoleta
 41. Vlad Monica (n. Izvoreanu)

ART.2 Denumirea asociaţiei

    Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ “SPEOTIMIŞ”. Motto-ul asociaţiei este : “Suntem prieteni şi facem speologie!”

ART.3 Forma juridică şi patrimoniul asociaţiei

 1. Asociaţia Speologică “Speotimiş” este organizaţie non-guvernamentală, persoană juridică de drept privat, non-profit şi apolitică;
 2. Patrimoniul asociaţiei este constituit în numerar (suma de 660LEI) depus integral în contul asociaţiei, fiind la dispoziţia acesteia în vederea folosirii pentru îndeplinirea scopului asociaţiei;
 3. Patrimoniul Asociaţiei Speologice “Speotimiş” poate cuprinde:
  1. bunuri mobile şi imobile ;
  2. orice alte valori, în condiţiile legii;
 4. Bunurile provin din donaţii, sponsorizări, achiziţii proprii, finanţări rambursabile sau nerambursabile, cotizaţii membrii, taxe de înscriere şi alte surse legale;
 5. Administrarea patrimoniului şi a fondurilor se face de către Consiliul Director, respectând statutul, regulamentul intern de functionare (R.I.F.) şi dispoziţiile legale în vigoare;
 6. Patrimoniul Asociaţiei Speologice “Speotimiş” nu poate fii utilizat decât în activităţile asociaţiei în conformitate cu scopul, obiectivele şi proiectele asociaţiei;
 7. Pe lângă patrimoniul propriu, asociaţia poate avea în administrare sau/şi în folosinţă bunuri puse la dispoziţie de alte persoane fizice şi juridice pentru realizarea scopului expus la art.6;
 8. Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul asociaţiei în baza contribuţiilor anterioare sau sub alt motiv;

ART.4 Sediul asociaţiei

Sediul asociaţiei este în localitatea Timişoara, Str Metalurgiei, Nr. 15, Et.2, Ap.31, Jud. Timiş - România. Sediul asociaţiei se poate schimba în altă locaţie prin hotărârea Consiliului Director.

ART.5 Durata de funcţionare

Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată, cu începere de la data rămânerii definitive a încheierii de infiinţare a asociatiei, nr. 400 din 15.11.1990 pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosar nr 409/PJ/1990.

ART.6 Scopul şi obiectivele asociaţiei

Scopul asociaţiei este cercetarea, protecţia şi conservarea mediului, promovarea, stimularea explorării şi exploatării mediului.
Obiectivele asociatiei sunt:

 1. descoperirea si cercetarea speologica-carstologica (lucrari de explorare, ridicare topografica, dezobstructie, decolmatare si scufundare); cercetarea cavitatilor din punct de vedere hidrogeologic, paleontologic, arheologic, biologic, chimic, climatologic, etc); ocrotirea fenomenelor carstice; inventarierea reliefului exocarstic si endocarstic;
 2. stimularea si afirmarea capacitatii de practicare a speologiei de catre membrii asociatiei;
 3. asistenta tehnica si consultativa pentru practicarea speologiei si altor discipline montane(stagii de pregatire);
 4. organizarea de expeditii, excursii pentru publicul larg in vederea popularizarii mediului supra si subteran; amenajarea si promovarea zonelor turistice, asigurarea de servicii turistice;
 5. organizarea de activitati socio-culturale si educative (expozitii, simpozioane, concerte, cursuri) in vederea promovarii activitatii speologice;
 6. activitati organizate pentru protejarea / ecologizarea mediului;
 7. dezvoltarea si formarea de noi relatii cu alte asociatii, fundatii, cluburi, persoane fizice, alte organizatii de profil;
 8. luarea masurilor adecvate pentru prevenirea si rezolvarea accidentelor in subteran sau a zonelor montane;
 9. sprijinirea si promovarea voluntariatului precum si activitati de participare publica;
 10. infiintarea de filiale precum si realizarea sau participarea la retele internationale, federatii;
 11. colaborarea cu O.N.G.-uri(Organizatii Non Guvernamentale), administratia centrala si locala, servicii publice, mass-media, societati comerciale si persoane fizice, in vederea realizarii scopului mentionat;

CAPITOLUL 2 - MEMBRII ASOCIAŢIEI, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACESTORA, MODALITATEA DE DOBÂNDIRE SAU PIERDERE A CALITĂŢII DE MEMBRU

ART. 7 Membrii asociaţiei

 1. Membrii asociaţiei sunt :
  • membrii;
  • membrii activi;
  • membrii aspiranţi;
  • membrii colaboratori;
  • membrii de onoare;
 2. Poate deveni membrual asociaţiei orice persoană fizică română sau străină, care :
  • este de acord cu prevederile prezentului statut şi înţelege că prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea scopului asociaţiei;
  • plăteşte o taxă de înscriere şi o cotizaţie lunară;
  • cunoaste Statutul şi Regulamentul Intern de Funcţionare al asociaţiei şi s-a angajat să le respecte;
 3. Pentru a deveni membru, persoana fizică trebuie să primească acceptul a 50% + 1 din membrii activi.
 4. Persoanele fizice care sunt membrii activi, dar nu mai îndeplinesc condiţiile impuse acestei categorii pot fii retrogradaţi la membrii colaboratori având drepturile şi obligaţiile conferite de statutul de membru colaborator (Art. 8 aliniat a şi b). Retrogradarea membrilor se face de către Consiliul Director la sesizarea oricarui membru al Asociaţiei Speologice “Speotimiş” sau prin autosesizarea persoanei în cauză.
 5. Membrii aflaţi în situaţia expusă în Art. 7 alin d pot redeveni membrii activi dacă respectă cumulat următoarele condiţii :
  • depun o cerere adresată Consiliului Director în vederea redobândirii statutului de membru activ;
  • îndeplinesc condiţiile impuse membrilor activi specificate în Regulamentul Intern de Funcţionare şi Statut;
  • primesc acceptul a 50% + 1 din membri activi;
 6. Membrii aspiranţi care doresc să devină membrii activi trebuie să respecte condiţiile de la Art. 7 alin e, să efectueze cel puţin 12 ture pe teren în decurs de 2 ani de la înscriere în asociaţie sau cel puţin 10 ture pe teren în primul an de la înscriere şi să participe la concertele realizate la Româneşti de către Asociaţia Speologică “Speotimiş”.
 7. Membru activ poate deveni orice persoană care plăteşte o cotizaţie lunară, cunoaşte Statutul şi Regulamentul asociaţiei pe care s-a angajat să le respecte, are activitate în cadrul Asociaţiei Speologice “Speotimiş”, a absolvit examenele prevăzute de regulament şi respectă condiţiile prevăzute în regulament.
 8. Membru aspirant al asociaţiei poate deveni orice persoană fizică ce doreşte să contribuie la derularea activităţilor unui departament sau la punerea în practică a unui proiect, cunoaşte Statutul şi Regulamentul asociaţiei şi s-a angajat să le respecte, participă la cursul de iniţiere în speologie şi nu îndeplineste incă toate condiţiile impuse în regulament pentru a se încadra la altă categorie de membru.
 9. Membru colaborator al asociaţiei poate deveni orice persoană fizică care doreşte să contribuie la derularea activităţilor unui departament sau la punerea în practică a unui proiect, cunoaţte Statutul şi Regulamentul asociaţiei şi s-a angajat să le respecte.
 10. Membru de onoare al asociaţiei poate deveni orice personalitate marcantă a vieţii ştiinţifice, juridice, politice, sociale, culturale din ţară sau străinătate, care prin activitatea sa sprijină sau a sprijinit scopul asociaţiei.

ART. 8 Drepturile şi obligaţiile membrilor

 1. Membrii, membrii colaboratori şi membrii aspiranţi au următoarele drepturi:
  • să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
  • să facă propuneri în Adunarea Generală;
  • să participe la Adunarea Generală;
  • să beneficieze de informări periodice referitoare la activitatea asociaţiei;
  • să se folosească de bunurile comune ale asociaţiei numai pentru activităţile organizate de aceasta;
  • să conteste hotărârile luate împotriva acestora;
  • sa fie desemnati ca reprezentanti ai asociatiei in diferite comisii constituite de aceasta, precum si in actiunile interne sau externe desfasurate de asociatie in scopul indeplinirii obiectivelor asociatiei
 2. Membrii, membrii colaboratori şi membrii aspiranţi au următoarele obligaţii:
  • să respecte prevederile statutului şi a regulamentului asociaţiei;
  • să respecte hotărârile organelor de conducere;
  • să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
  • să achite cota parte din cheltuielile şi contribuţiile datorate în cuantumul aprobat de Consiliul Director;
  • să finalizeze sarcinile pe care şi le asumă;
  • să aiba o comportare demnă faţă de ceilalţi, respectându-le activitatea indiferent de poziţia lor în asociaţie.
 3. Membrii activi au următoarele drepturi:
  • să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
  • să participe la Adunarea Generală;
  • să facă propuneri în Adunarea Generală;
  • să voteze în cadrul Adunării Generale;
  • să beneficieze de informări periodice referitoare la activitatea asociaţiei;
  • să se folosească de bunurile comune ale asociaţiei numai pentru activităţile organizate de aceasta;
  • să conteste hotărârile luate împotriva acestora;
  • să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai asociaţiei în diferite comisii constituite de aceasta, precum şi în acţiunile interne sau externe desfăşurate de asociaţie în scopul îndeplinirii obiectivelor asociaţiei;
  • să accepte ca membri activi alţi membri care îndeplinesc condiţiile impuse de regulament pentru a se încadra în categoria de membri activi.
 4. Membrii activi au următoarele obligaţii:
  • să respecte prevederile statutului şi a regulamentului asociaţiei;
  • să respecte hotărârile organelor de conducere;
  • să participe la Adunarea Generală;
  • să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
  • să achite cota parte din cheltuielile şi contribuţiile datorate în cuantumul aprobat de Consiliul Director;
  • să finalizeze sarcinile pe care şi le asumă;
  • să aiba o comportare demnă faţă de ceilalţi, respectându-le activitatea indiferent de poziţia lor în asociaţie.

ART. 9 Cazurile în care se poate pierde calitatea de membru al asociaţiei :

 1. nerespectarea prevederilor statutului asociaţiei;
 2. săvârşirea de fapte ce aduc atingerea prestigiului şi credibilităţii asociaţiei;
 3. angajarea persoanelor în activităţi contrare legilor şi ordinii de drept;
 4. condamnări pentru fapte penale;
 5. neplata cotizaţiei şi a altor obligaţii băneşti pe o perioadă de 6 luni;
 6. nerestituirea la timp a bunurilor asociaţiei;
 7. comiterea de fraudă în dauna asociaţiei sau folosirea semnăturii sau a patrimoniului asociaţiei în folosul personal ori al altor persoane străine de asociaţie;
 8. la cerere.

CAPITOLUL 3 - VENITURI

ART. 10 Veniturile asociaţiei provin din :

 1. taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor;
 2. dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 3. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 4. venituri realizate din activităţi economice directe;
 5. donaţii, sponsorizări sau legate;
 6. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
 7. alte venituri prevăzute de lege.

Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

Asociatia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsa legătură cu scopul principal al asociatiei.

CAPITOLUL 4 - ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL

ART. 11 Organele asociaţiei sunt:

 1. Adunarea Generala a Membrilor asociatiei
 2. Consiliul Director
 3. Comisia de Cenzori
 4. Consiliul Coordonator

SECTIUNEA I : ADUNAREA GENERALĂ

ART. 12

 1. Adunarea generală este organul suprem de conducere şi este alcatuită din totalitatea membrilor.
 2. Competenţa adunării generale cuprinde :
  1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
  2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilantului contabil;
  3. alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
  4. alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori;
  5. înfiinţarea de filiale;
  6. excluderea membrilor asociaţiei;
  7. analiza, controlul, aprecierea calităţii de membrilor asociaţiei precum şi a activităţii acestora;
  8. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
  9. dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare, conform legii;
  10. aprobarea demisiilor membrilor consiliului director, comisiei de cenzori, consiliului coordonator;
  11. schimbarea sediului asociaţiei;
  12. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Coordonator;
  13. orice alte atribuţii prevăzute în lege.
 3. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în sesiune ordinară şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară la solicitarea unui număr de cel puţin 30% din totalul membrilor asociaţiei cu drept de vot sau a Consiliului Director.
 4. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 11 lit B, C şi D.
 5. Adunarea Generală este valabil întrunită dacă la lucrări sunt prezenţi minim 50% plus 1 din membrii săi cu drept de vot. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fii convocată din nou în termen de 7 zile cu acelaşi proiect de ordine de zi. La a 2-a convocare, Adunarea Generală va fii considerată valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.
 6. Convocarea Adunării Generale se va face cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data stabilită şi se va face prin afişarea convocatorului la sediul asociaţiei şi/sau publicarea convocatorului în presa locală. În convocator se va preciza ziua, locul şi ora unde se va desfaşura Adunarea Generală, precum şi ordinea de zi.
 7. Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva.
 8. Adunarea Generală adoptă şi modifica prin vot secret statutul Asociaţiei Speologice “Speotimiş” cu un procent de cel putin 70% din voturile exprimate de către membrii cu drept de vot, la fel şi Regulamentul Intern de Funcţionare( R.I.F.)
 9. Adunarea Generală alege prin vot secret membrii Consiliul Director cu un procent de cel puţin 70% din voturile exprimate de către membrii cu drept de vot. În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi pentru aceeaşi funcţie, după primul tur de scrutin vor rămâne primi doi candidaţi cu numărul cel mai mare de voturi. La cel de-al doilea tur de scrutin va caştiga candidatul care va fi ales prin vot secret cu majoritate simplă.
 10. Membrii Consiliului Director pot fi revocaţi prin votul a cel putin 70% din voturile exprimate de către membrii cu drept de vot.
 11. În cazul în care un membru nu poate fii prezent la Adunarea Generală, acesta poate împuternici o persoana ca să-l reprezinte, fiind necesar ca împuternicirea să fie notificată de un notar.
 12. Comisia de cenzori este aleasă cu majoritate simplă, prin vot secret.
 13. Membrii Consiliul Coordonator sunt aleşi prin votul a cel puţin 70% din voturile exprimate de către membrii cu drept de vot, în aceleaşi condiţii pot fii revocaţi.
 14. Alte hotărâri luate în cadrul Adunării Generale vor fii adoptate cu majoritate simplă prin vot deschis.
 15. Nici o hotarare a Adunării Generale nu poate fii luată dacă 70% din membrii prezenţi la aceasta adunare votează împotrivă.

SECTIUNEA A II-A : CONSILIUL DIRECTOR

ART. 13

 1. Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei Speologice “Speotimiş” şi pune în aplicare hotărârile luate de Adunarea Generală.
 2. Membrii Consiliului Director sunt aleşi prin vot secret de către Adunarea Generală, mandatul acestora fiind de 1 an.
 3. Mandatul Consiliului Director este de 1 an, cu posibilitatea prelungirii mandatului de către Adunarea Generală (indiferent dacă este în sesiune ordinară sau extraordinară).
 4. Membrii Consiliului Director pot fii aleşi ori revocaţi prin votul a cel puţin 70% din membrii cu drept de vot.
 5. Consiliul Director este compus din 1 preşedinte, 1 vicepreşedinte, 1 secretar.
 6. Consiliul Director are următoarele atribuţiuni:
  1. pregăteşte şedinţele Adunării Generale ;
  2. urmăreşte punerea în practică a tuturor deciziilor Adunării Generale şi controlează executarea lor ;
  3. coordoneaza activitatea asociaţiei între două sesiuni ale Adunării Generale ;
  4. elaboreaza proiectul planului strategic, planul operational, bugetul de venituri şi cheltuieli, alte proiecte de hotărâri şi documente ce urmează a fii supuse spre aprobare ;
  5. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale ;
  6. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
  7. aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;
  8. crează pe timp definit sau nedefinit, departamente specializate ;
  9. numeşte directorii de departamente, stabilind durata, condiţiile de numire şi atribuţiile acestora;
  10. supraveghează activitatea directorilor de departamente şi a coordonatorilor de proiect, putînd solicita periodic rapoarte de activitate;
  11. organizează şi reglementează administrarea fondurilor şi a patrimoniului asociaţiei;
  12. aprobă demisiile membrilor Consiliului Director între cele două adunări generale ordinare şi convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru completarea postului vacant ;
  13. coordonează şi controlează activitatea departamentelor, modificând sau anulând actele şi acţiunile acesteia, considerate inadecvate;
  14. poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru să exercite atribuţiile prevăzute la Art.13 lit.f sau orice alte atribuţii ce decurg din hotărârile Adunării Generale ;
  15. redactează Regulamentul Intern de Funcţionare (R.I.F.) şi îl supune spre aprobare Adunării Generale;
  16. exercită şi alte atribuţii date în competenţa sa prin R.I.F sau statut;
  17. hotărăşte asupra admiterii de noi membrii în asociaţie;
  18. hotărăşte asupra sancţiunilor disciplinare prevăzute în statut şi regulament;
  19. hotărăşte schimbarea sediului asociaţiei;
  20. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau prin dispoziţii legale.
 7. Consiliul Director se întruneşte semestrial în şedinţa ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară la solicitarea oricărui membru al Consiliului Director cu cel putin 7 zile înainte de data şedinţei. O dată cu convocarea va fii comunicat proiectul ordinei de zi a şedinţei respective.
 8. Hotărârile Consiliului Director vor fii luate prin vot deschis cu majoritate simplă. Lucrările Consiliului Director vor fii prezidate de preşedinte iar în lipsa acestuia de vicepreşedinte.
 9. Nu poate fii membru al Consiliului Director o persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
 10. Dacă vreunul dintre membrii Consiliului Director lipseşte la 3 Adunări Generale consecutive şi legal constituite (indiferent dacă acestea sunt în sesiune ordinară sau extraordinară), postul acestuia devine vacant. Funcţiile acestuia vor fii preluate temporar de ceilalţi membrii ai Consiliului Director. La prima convocare a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare de după rămânerea vacantă a postului din Consiliul Director, se va alege un nou membru care continuă exercitarea mandatului pe perioada ramasă din mandat.
 11. Preşedintele are următoarele atribuţii:
  1. Reprezintă Asociaţia Speologică “Speotimiş” în relaţia cu terţe părţi;
  2. convoacă şi prezidează întâlnirile Consiliului Director şi ale Adunării Generale, având drept de vot;
  3. prezintă raportul anual asupra activităţii asociaţiei în faţa Adunării Generale;
  4. prezidează şedinţele operative ale asociaţiei;
  5. supraveghează implementarea programului asociaţiei;
  6. numeşte, cu consultarea directorilor de departamente, coordonatorii de proiect;
  7. face propuneri pentru proiectul de buget anual al asociaţiei împreună cu directorii de departamente şi îl supune spre examinare Consiliului Director;
  8. angajează cu acordul Consiliului Director, la propunerea sa şi cu consultarea coordonatorilor de proiect şi a directorilor de departamente, personalul necesar bunei activităţi a asociaţiei;
  9. semnează în numele asociaţiei contractele cu coordonatorii de proiecte şi supraveghează îndeplinirea întocmai a sarcinilor asumate prin contracte;
  10. răspunde în faţa Adunării Generale pentru orice act sau hotărâre luată ;
  11. răspunde de imaginea generală a Asociaţiei Speologice “Speotimiş”;
  12. poate delega temporar exercitarea uneia sau mai multor atribuţii ale sale vicepreşedintelui sau a secretarului.
 12. În cazul în care postul de preşedinte rămâne vacant, indiferent din ce motiv, funcţiile acestuia vor fii exercitate provizoriu de către vicepreşedinte. La prima convocare a Adunării Generale Ordinare de după rămânerea vacantă a postului de preşedinte, se va alege un nou preşedinte care continuă exercitarea mandatului pe perioada ramasă.
 13. În cazul luării unor decizii importante, preşedintele va consulta în prealabil Consiliul Director iar în situaţiile de urgenţa poate decide în absenţa acestuia asumandu-şi responsabilitatea.
 14. Atribuţiile şi competenţele vicepreşedintelui şi ale secretarului vor fii stipulate în regulament.

SECTIUNEA A III-A : COMISIA DE CENZORI

ART. 14

 1. Comisia de cenzori asigură controlul financiar intern al asociaţiei pe o perioadă de 5 ani.
 2. Cenzorul este ales de Adunarea Generală şi nu poate deţine nici o funcţie în Consiliul Director .
 3. Cenzorul are următoarele atribuţii :
  1. verifică activitatea financiar-contabilă a asociaţiei ;
  2. verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele aprobate ;
  3. prezintă raportul referitor la situaţiile financiare anuale şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Speologice “Speotimiş” în cadrul Adunării Generale ;
  4. prezintă şi alte rapoarte la solicitarea preşedintelui sau a Adunării Generale ;
  5. îndeplineşte şi alte atribuţii pe care le poate primi din partea Adunării Generale ;
  6. are dreptul să participe la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot ;
 4. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de Cenzori este independentă şi răspunde numai în fata Adunării Generale.

SECTIUNEA A IV-A : CONSILIUL COORDONATOR

ART. 15

 1. Consiliul Coordonator este organ de mediere al Asociaţiei Speologice “Speotimiş”.
 2. Consiliul Coordonator este compus din 5 membrii care trebuie să îndeplinească cumulat următoarele conditii:
  1. cel puţin 9 ani vechime ca membru al asociaţiei ;
  2. activitate speologică activă.
 3. Mandatul Consiliului Coordonator este pe durata de 5 ani.
 4. Membrii Consiliului Coordonator pot fii aleşi sau revocaţi în condiţiile Art. 12 alin 12.
 5. Atribuţiile Consiliului Coordonator sunt strict următoarele:
  1. decide cu privire la păstrarea, valorificarea sau furnizarea patrimoniului asociaţiei, adică hărţi, documente de arhivă, documente cu caracter secret, trofee;
  2. mediază conflictele care, decurgând din desfăşurarea activităţii asociaţiei, s-au ivit între membrii asociaţiei, având obligaţia să asculte toate părţile implicate înainte de a lua o decizie. Dacă este luată vreo decizie fără a asculta toate părţile implicate, această decizie este nulă, cu excepţia cazului în care vreuna din părţile implicate refuză să se întâlnească cu Consiliul Coordonator.
 6. Deciziile luate de Consiliul Coordonator sunt valabile până la prima Adunare Generală (în sesiune ordinară sau extraordinară) care se efectuează dupa luarea vreunei decizii a Consiliului Coordonator.

CAPITOLUL 5 - SANCŢIUNI

ART. 16 Sancţiunile sunt hotărâte de către Consiliul Director. Membrii Asociaţiei Speologice “Speotimiş” pot propune de asemenea sancţionarea membrilor Asociaţiei Speologice “Speotimiş” în baza sesizărilor şi a analizelor efectuate .

ART. 17 Sancţiunile aplicate membrilor Asociaţiei Speologice “Speotimiş” sunt :

 1. Avertisment ;
 2. Prestarea unor servicii în beneficiul asociaţiei ;
 3. Privarea de anumite drepturi pe o perioadă limitată ;
 4. Excluderea, care poate fii definitivă sau cu drept de revenire.

ART. 18 Sancţiunile se aplică în cazul încălcării prevederilor art.9 lit.a-g. Sancţiunile aplicate persoanelor fizice din Consiliul Director sau a Consiliului Coordonator sunt analoage celor aplicate membrilor Asociaţiei Speologice “Speotimiş”. Alte detalii privind sancţiunile se stabilesc prin Regulamentul Iintern de Funcţionare.

CAPITOLUL 6 - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

ART. 19 Asociaţia poate fi dizolvată :

 1. de drept;
 2. prin hotărârea judecatoriei sau a tribunalului, după caz;
 3. prin hotărârea adunării generale;
 4. alte cauze prevăzute de lege.

ART. 20 Asociaţia se dizolvă de drept prin :

 1. realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această siţuatie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;
 3. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

ART. 21 Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricarăi persoane interesate :

 1. când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. când asociaţia urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. când asociaţia a devenit insolvabilă.

ART. 22 Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale legal constituită şi valabilă, prin votul unanim al membrilor prezenţi. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentificată, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială işi are sediul, pentru a fii înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

ART. 23 În caz de dizolvare asociaţia va fii lichidată în condiţiile legii. Bunurile rămase în urma dizolvării asociaţiei vor fii transmise către persoane juridice de drept privat sau drept public care au activitate identică sau asemănătoare.

CAPITOLUL 7 - DISPOZIŢII FINALE

ART. 24

 1. Asociaţia Speologică “Speotimiş” poate înfiinţa societăţi comerciale sau poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strănsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.
 2. Asociaţia Speologică “Speotimiş” poate angaja personal salariat.
 3. Funcţionarea Asociaţiei Speologice “Speotimiş” este reglementată de statut şi de Regulamentul Intern de Funcţionare. Acest regulament este redactat de către Consiliul Director şi aprobat de către Adunarea Generală respectând prevederile prezentului statut. Regulamentul Intern de Funcţionare completează prevederile prezentului statut cu alte norme organizatorice interne şi cu fişe de atribuţii pentru personalul din departamente.
 4. Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei Speologice “Speotimiş”, modificarea sau completarea lui urmând să se facă numai în forma scrisa şi cu respectarea reglementarilor legale şi a celor prezente în acest statut.
 5. Prezentul statut a fost aprobat în Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei din data de 31.03.2007, fiind redactat în 6(şase) exemplare originale.

Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie