Regulamentul Intern de Funcţionare al Asociaţiei Speologice "Speotimiş"

CAPITOLUL I

Art.1. Prezentul Regulament vine sa completeze Statutul asociatiei cu privire la membrii asociatiei, Consiliul Director, departamentele specializate ale asociatiei precum si cu privire la sanctiunile ce pot fi aplicate si modul de aplicare a acestora.

CAPITOLUL II

Art.2. Poate deveni membru al asociatiei orice persoana fizica care a implinit varsta de 14 ani, a luat cunostinta despre Statutul si Regulamentul de functionare al asociatiei, pe care s-a angajat sa le respecte si a primit acordul membrilor activi.

Art.3. Membrii asociatiei sunt membrii colaboratori, membrii activi, membrii de onoare si membrii aspiranti.

Art.4. Membru colaborator poate deveni orice persoana fizica in varsta de cel putin 14ani, care a acumulat un numar de cel putin2 iesiri pe teren sau alte activitati in folosul asociatiei si a primit acordul a jumatate din membrii activi. Membrii colaboratori trebuie sa respecte toate obligatiile ce decurg din calitatea de membru. Membrii colaboratori se bucura de drepturile ce decurg din calitatea de membru, recunoscute de Statut si Regulament.Membrii colaboratori trebuie sa efectueze annual cel putin 2 iesiri pe teren sau alte activitati in folosul asociatiei.

Art.5. Membru activ poate deveni orice membru colaborator in varsta de cel putin 16 ani care participa la activitatile de teren ale asociatiei prin efectuarea unui numar de cel putin 12 iesiri (sau alte actvitati ale asociatiei) in decursul a doi ani calendaristic de la inscriere,sau cel putin 10 iesiri in decursul unui an calendaristic si care a promovat testul teoretic si practic organizat de asociatie. Membrii activi trebuie sa aibe un numar minim de 6 iesiri pe teren in decursul unui an si sa respecte toate obligatiile ce decurg din calitatea de membru. Membrii activi au toate drepturile ce decurg din calitatea de membru, recunoscute de Statut si Regulament.

Art.6. Membru de onoare poate deveni orice persoana fizica, personalitate a vietii culturale, stiintifice sau politice sau alte persoane care sprijina asociatia si s-a angajat sa respecte prevederile Statutului si ale Regulamentului. Calitatea de membru de onoare se dobandeste prin Dispozitie a Consiliului Director, cu acordul membrilor activi, iar membrii de onoare au toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de membru, cu exceptia celor recunoscute doar membrilor activi si nu trebuie sa plateasca cotizatia.

Art.7. Membrii care nu au implinit varsta de 18 ani trebuie sa prezinte acordul scris al parintilor. Membrii asociatiei beneficiaza de toate drepturile ce decurg din calitatea de membru doar daca au cotizatia platita la zi, cu exceptia membrilor de onoare. Cuantumul cotizatiei este stabilit prin Dispozitie a Consiliului Director.

Art.8. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi: a. Sa participe la actiunile organizate de asociatie si sa faca propuneri in Conferinta asociatiei; b. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, cu indeplinirea conditiilor cerute de Regulament si Statut; c. Sa beneficieze de informari periodice referitoare la activitatea asociatiei; d. Sa foloseasca bunurile din patrimoniul asociatiei dar numai pentru activitatile organizate de asociatie; e. Au dreptul la contestatie impotriva dispozitiilor luate de Consiliul Director referitoare la persoana lor.

Art.9. Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii: a. Sa respecte statutul si regulamentul asociatiei; b. Sa respecte Hotararile Adunarii Generale, Dispozitiile Consiliului Director precum si regulamentele departamentelor specializate; c. Sa plateasca cotizatia lunara precum si celelalte contributii financiare necesare desfasurarii activitatii asociatiei, datorate in cuantumul stabilit de Consiliul Director; d. Sa participe la activitatea de teren a asociatiei prin efectuarea unui numar minim de iesiri, stabilit pentru fiecare categorie de membrii; e. Sa aiba o comportare demna si civilizata fata de ceilalti membrii ai asociatiei, respectandu-le activitatea indiferent de pozitia lor in asociatie.

Art.10. Calitatea de membru al asociatiei se pierde astfel: a. La cerere; b. Prin neefectuarea numarului minim de iesiri anuale stabilit pentru fiecare categorie de membru, potrivit prezentului Regulament; c. Prin aplicarea sanctiunii de excludere definitiva sau temporara. Membrii activi pot fi retrogradati din calitatea de membru activ in cea de colaborator prin nerespectarea regulamentelor departamentelor specializate.

Art.11. In caz de nerespectare a Statutului, Regulamentului asociatiei, a hotararilor Adunarii Generale precum si a dispozitiilor Consiliului Director, membrii asociatiei pot fi sanctionati. Sanctiunile sunt aplicate de presedintele asociatiei sau in lipsa acestuia de ceilalti membrii ai Consiliului Director, cu acordul majoritatii Consiliului Director, la propunerea membrilor activi, a membrilor Consiliului Director, precum si a directorilor de departament sau a responsabililor din structura administrativa a asociatiei. Sanctiunile ce pot fi aplicate sunt urmatoarele: a. Avertisment; b. Prestarea unor servicii in beneficiul asociatiei; c. Privarea de unele drepturi pe o perioada limitata; d. Excluderea care poate fi definitiva sau temporara .

Art.12. Sanctiunile sunt aplicate prin dipozitie a Consiliului Director, dupa ascultarea celui sanctionat. In cazul in care cel propus a fi sanctionat, convocat de Consiliul Director in scopul ascultarii sale lipseste cu rea credinta, absenta lui nu poate impiedica aplicarea sanctiunii. Sanctiunea de excludere definitiva se poate aplica doar in urmatoarele cazuri: a. Incalcarea in mod repetat a Statutului si Regulamentul asociatiei precum si a hotararilor Conferintei asociatiei si a dispozitiilor Consiliului Director; b. Producerea de daune morale sau materiale asociatiei; c. Condamnarea definitiva pentru savarsirea unor fapte penale intentionate.

CAPITOLUL III - CONSILIUL DIRECTOR

Art.13. Consiliul Director al asociatiei indeplineste conducerea operativa a asociatiei. Atributiile generale ale Consiliului Director sunt stabilite de Statutul asociatiei. Consiliul Director este compus din presedintele Consiliului Director, vicepresedintele Consiliului Director, Secretarul asociatiei.

Art.14. Consiliul Director este ales de Conferinta asociatiei prin vot secret odata pe an. Membru al Consiliului Director poate deveni orice membru al asociatiei care indeplineste conditiile prevazute de statut si Regulament.

Art.15. Consiliul Director este convocat de presedinte in scris cu cel putin sapte zile inainte de data sedintei. Odata cu convocarea va fi aratata ordinea de zi a sedintei. In exercitarea atributiilor sale Consiliul Director emite Dispozitii luate cu majoritatea membrilor Consiliului Director. Dispozitiile luate cu respectarea Statutului si a Regulamentului sunt obligatorii pentru toti membrii asociatiei.

Art.16. Presedintele Consiliului Director este totodata si presedintele asociatiei. Presedinte al Consiliului Director poate fi orice membru activ, major care indeplineste urmatoarele conditii: a. Are o vechime neintrerupta ca membru in asociatie de cel putin 5 ani ; b. A participat la cartari si la explorari in cavitati de mari dimensiuni. Presedintele este ales de Adunarea Generala a asociatiei prin vot secret. Candidaturile impreuna cu Curiculum Vitae se depun la secretariatul asociatiei cu cel putin o luna inainte de Adunare Generala. Secretarul asociatiei sau alta persoana numita de Consiliul Director cu organizarea alegerilor, va aduce la cunostinta tuturor membrilor asociatiei candidaturile prezentate. Alegerile se desfasoara in ziua Adunarii Generale a asociatiei. Membrii Consiliului Director pot fi alesi ori revocati prin votul a cel putin 70% din voturile exprimate de catre membrii cu drept de vot . In cazul in care este necesara desfasurarea unui al doilea tur de scrutin, la acesta vor participa doar primii doi candidati mai bine plasati. Atributiile Presedintelui sunt stabilite prin Statut. Presedintele, cu acordul Consiliului Director poate delega exercitarea unora din atributiile sale unui alt membru al Consiliului Director. Calitatea de presedinte se pierde la cerere, prin revocare de catre AG asociatiei si in cazul primirii sanctiunii de excludere definitiva potrivit Art.12 din prezentul Regulament.

Art.17.Vicepresedinte al Consiliului Director, poate fi orice membru activ major, care indeplineste urmatoarele conditii: a. Are o vechime neintrerupta ca membru in asociatie de cel putin doi ani ; b.A participat la cartari si la explorari in cavitati de mari dimensiuni. Vicepresedintele este ales dupa aceeasi procedura ca si presedintele asociatiei. Consiliul Director poate delega vicepresedintelui exercitarea unor atributii ale Consiliului Director , cu respectarea statutului. Calitatea de vicepresedinte se pierde la cerere, prin revocare de catre conferinta asociatiei si in cazul primirii sanctiunii de excludere definitiva potrivit Art. 12 din prezentul regulament.

ART.18. Secretarul poate fi orice membru activ major care indeplineste urmatoarele conditii: a. Are o vechime neintrerupta ca membru in asociatie de cel putin doi ani; b. A participat la cartari si la explorari in cavitati de mari dimensiuni. Secretarul Consiliului Director este ales dupa aceeasi procedura ca si presedintele asociatiei. Atributiile membrilor Consiliului Director sunt stabilite prin Dispozitie a Consiliului Director. Calitatea de Secretar se pierde la cerere, prin revocare de catre conferinta asociatiei si in cazul primirii sanctiunii de excludere definitiva potrivit Art. 12 din prezentul regulament.

ART.19. In caz de vacanta a unui post din Consiliul Director se vor organiza alegeri pentru completarea Consiliului Director. In acest caz sunt aplicabile toate dispozitiile privitoare la alegerea membrilor Consiliului Director din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV - STRUCTURA TEHNICA

ART.20. Structura tehnica este compusa din structura administrativa si departamentele specializate pe domenii de activitate ale asociatiei. Responsabilii din structura administrativa precum si directorii de departamente specializate sunt numiti de Consiliul Director si isi pierd aceasta calitate prin revocare sau la cerere.

ART.21. Structura administrativa a asociatiei este compusa din Secretariatul si Departamentul financiar-administrativ.

ART.22. Secretariatul asociatiei este condus de secretarul asociatiei. Acesta este numit de catre Consiliul Director putand fi orice membru major al asociatiei. Daca este necesar Consiliul Director poate numi ca secretar o persoana din afara asociatiei care poate fi salariata pentru activitatea depusa conform legislatiei in viguare. Secretarul asociatiei are ca atributii efectuarea tuturor lucrarilor de secretariat necesare bunei desfasurari a activitatii asociatiei, precum si efectuarea altor activitati stabilite de presedintele asociatiei. Daca secretarul este membru al asociatiei, acesta poate fi si membru al Consiliului Director. Secretarul poate fi sanctionat pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin. Sanctiunile ce-i pot fi aplicate sunt atat cele prevazute de art.11 pentru secretarul nesalariat membru al asociatiei precum si cu sanctiuni specifice salariatilor, care pot fi: a. Avertisment; b. Diminuarea salariului cu pana la 10% pe o perioada de 1 pana la 3 luni; c. Desfacerea contractului de munca. Sanctiunile sunt aplicate de presedinte cu acordul Consiliului Director, cu respectarea legislatiei muncii. Calitatea de secretar se pierde la cerere, prin revocare de catre Consiliul Director, iar pentru secretarul membru al asociatiei si prin pierderea calitatii de membru al asociatiei potrivit art.10.

ART.23. Departamentul financiar-administrativ este compus din contabil, casier si administratorul patrimoniului asociatiei.

ART.24. Contabilul este subordonat Consiliului Director, de care este numit dintre membrii sau poate fi o persoana din afara asociatiei, cu studii de specialitate si care poate fi salariat al asociatiei cu respectarea legislatiei muncii. Atributiile contabilului sunt urmatoarele: - raspunde de intreaga activitate financiara a asociatiei; - raspunde de respectarea legislatiei in ce priveste organizarea gestiunilor; - reprezinta asociatia in relatiile cu organismele financiar-contabile; - indeplineste alte atributii din domeniul financiar-contabil stabilite de Consiliul Director. Contabilul poate fi sanctionat pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin cu sanctiunile prevazute de art.11 pentru contabilul membru nesalariat sau cu sanctiunile prevazute de art.22 pentru contabilul salariat. Sanctiunile sunt aplicate de presedintele asociatiei cu acordul Consiliului Director. Calitatea de contabil se pierde prin revocare de catre Consiliul Director sau la cerere, iar pentru contabilul membru al asociatiei si prin pierderea calitatii de membru.

ART.25. Casierul asociatiei este numit de Consiliul Director fiind subordonat presedintelui asociatiei si contabilului. Poate fi casier al asociatiei orice membru al asociatiei, putand fi si o persoana din afara asociatiei, salariata. Atributiile casierului sunt urmatoarele: - se ocupa de incasarea cotizatiilor precum si al tuturor celorlalte contributii financiare datorate de membrii asociatiei in cuantumul stabilit de Consiliul Director; - efectueaza toate operatiunile de intrare in contul asociatiei a tuturor sumelor provenite din donatii, sponsorizari precum si din alte surse legale; - efectueaza toate operatiunile de intrare si iesire din contul asociatiei a tuturor sumelor necesare desfasurarii activitatii asociatiei, punand la dispozitia directorilor de departament si al Coordonatorilor de proiect, la cererea presedintelui a sumelor necesare desfasurarii tuturor activitatilor; - efectueaza toate platile cerute de buna desfasurare a activitatii asociatiei; - exercita alte atributii stabilite de presedintele asociatiei si de contabil. Casierul este subordonat presedintelui asociatiei si contabilului in fata carora raspunde pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin. El poate fi sanctionat pentru neindeplinirea atributiilor potrivit prezentului regulament prin aplicarea sanctiunilor prevazute de art.12 pentru casierul membru al asociatiei sau cele prevazute de art.23 pentru casierul salariat. Calitatea de casier se pierde la cerere sau prin revocarea de catre Consiliul Director, iar pentru casierul membru al asociatiei si prin pierderea calitatii de membru, potrivit articolului 10.

ART. 26. Administratorul asociatiei este numit de Consiliul Director si poate fi orice membru al asoiatiei. El este subordonat presedintelui si Consiliului Director, avand urmatoarele atributii: - organizeaza si raspunde de patrimoniul asociatiei; - verifica existenta si modul de folosire a materialelor din dotare; - pune la dispozitia membrilor asociatiei, conform prevederilor regulamentului referitoare la magazie, materialele necesare desfasurarii activitatii asociatiei; - semestrial sau ori de cate ori este nevoie efectueaza inventarul materialelor,facand propuneri de casare sau de asigurare a unor conditii corespunzatoare pentru pastrarea integritatii acestora; - face propuneri de recuperare a contravalorii bunurilor lipsa la inventar, sau in caz de degradare permanenta din vina celor care le au pe inventar.

ART. 27. Magazia de echipament a asociatiei cuprinde toate bunurile aflate in patrimoniul asociatiei si care sunt destinate desfasurarii activitatii asociatiei. De organizarea si buna functionare a magaziei raspunde administratorul asociatiei. Materialele sunt ridicate de membrii asociatiei, care au cotizatia platita la zi, pe baza de semnatura, urmand a fi aduse inapoi in magazie imediat dupa terminarea activitatii in buna stare si curate. La intrarea materialelor in magazie vor fi preluate de administrator. Unele materiale pot fi retinute un timp mai indelungat pe baza unui acord cu Consiliul Director. Materialele aflate in magazia asociatiei vor fi folosite numai in interesul asociatiei. Semestrial sau ori de cate ori este nevoie se va face inventarul materialelor din magazia asociatiei. Numai administratorul asociatiei poate acorda materiale din magazia asociatiei. Daca se considera necesar acesta isi poate lua, cu acordul Consiliului Director, un ajutor caruia ii poate delega o parte din atributiile sale. In caz de pierdere sau deteriorare a materialelor se va intocmi un proces verbal, acordandu-se o perioada de pana la trei luni pentru procurarea unor alte materiale, in caz contrar se va achita de trei ori contravaloarea acestora din momentul constatarii lipsurilor. Pe baza acestor prevederi administratorul va intocmi un regulament al magaziei care va fi aprobat de Consiliul Director pe baza caruia va functiona magazia. De buna functionare a magaziei raspunde administratorul, care va raspunde in fata presedintelui si a Consiliului Director. In caz de neindeplinire corespunzatoare a atributiilor sale acesta poate fi sanctionat cu sanctiunile prevazute de art. 11. din prezentul regulament sau poate fi revocat. Incetarea calitatii de administrator se face la cerere, prin revocare sau prin pierderea calitatii de membru conform art. 10.

ART.28. Prin Dispozitie a Consiliului Director pot fi infiintate departamente specializate pe diferite domenii de activitate ale asociatiei. Odata cu dispozitia de infiintare se va numi un director de departament dintre membrii activi subordonat presedintelui si Consiliului Director, in fata carora va raspunde de neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce-i revin. Directorul de departament va alcatui un regulament de functionare al departamentului pe care-l conduce, care va fi aprobat de Consiliul Director. In infiintarea Departamentelor specializate si la aprobarea regulamentelor de functionarese va tine seama de prevederile Statutului si Regulamentului asociatiei referitoare la domeniul de activitate al asociatiei, prevederile referitoare la drepturile si obligatiile membrilor si ale Consiliului Director. Dispozitia de infiintare a Departamentelor specializate precum si regulamentele de functionare a acestora sunt obligatorii pentru toti membrii asociatiei. In cazul in care existenta unui Departament specializat nu se mai justifica va fi desfiintat prin Dispozitie a Consiliului Director. Pentru neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce-i revin Directorul de Departament poate fi sanctionat cu una din sanctiunile prevazute de ART.11 de prezentul regulament sau poate fi revocat din functie. Calitatea de Director de Departament se pierde la cerere, prin revocare sau prin pierderea calitatii de membru al asociatiei, conform art.10.

CAPITOLUL V - ACTIVITATI DE TEREN

Art. 29. Tura de speologie reprezinta o iesire organizata de catre asociatie intr-un sistem carstic.

Art.30. Activitatile in teren sunt stabilite in sedinta asociatiei si se desfasoara conform planului de lucru stabilit in sedinta anterioara iesirii. Fiecare iesire pe teren va fi condusa de presedintele asociatiei sau de un sef de iesire desemnat de acesta. In cazul in care se fac iesiri in mai multe locuri, fiecare actiune va avea un sef de iesire. Modificari fata de planul de iesire, vor fi hotarate de seful de iesire si se va efectua, in masura posibilitatilor, o alta activitate utila clubului. Minorii nu pot iesi in teren fara cel putin un membru activ cu experienta. In fiecare iesire, membrii asociatiei vor avea echipamentul corespunzator activitatii ce se va desfasura, stabilit in sedinta. Fiecare membru al asociatiei, trebuie sa efectueze un numar minim de iesiri pe an stabilit pentru fiecare categorie de membrii in parte. In cazul neefectuarii numarului minim de iesiri, membrii activi vor deveni membri colaboratori, iar membri colaboratori pierd calitatea de membru al asociatiei. Pentru orice iesire a carei durata depaseste 5 zile, pentru fiecare 3 zile in plus, se va considera ca fiind efectuata inca o iesire. Toate activitatile de teren se desfasoara conform prezentului regulament.

CAPITOLUL VI - COMISIA DE CENZORI

Art.31. Comisia de Cenzori se compune din trei cenzori alesi odata la cinci ani, de Adunarea Generala, dintre membrii asociatiei, care nu detin nici o alta functie in Consiliu de Conducere sau in structura administrativa a asociatiei. Unul dintre cenzori poate sa nu fie membru al asociatiei. Atributiile Comisiei de Cenzori sunt urmatoarele: - controleaza activitatea gestionara a persoanelor cu responsabilitati in cadrul asociatiei intocmind in acest scop un raport; - verifica activitatea membrilor Consiliului Director, a structurilor tehnice specializate si a coordonatorilor de proiect; - prezinta anual rapoarte asupra activitatii asociatiei in cadrul Adunarii Generale.

Art.32. In exercitarea atributiilor sale, Comisia de Cenzori este independenta, raspunzand numai in fata Adunarii Generale. In cazul in care constata unele neregularitati savarsite de catre membrii structurii administrative, a directorilor departamentelor specializate sau a coordonatorilor de proiect, poate cere Consiliului Director revocarea acestora. In cazul in care constata savarsirea uor neregularitati de catre membri Consiliului Director, poate solicita intrunirea unei Adunari Generale extraordinare a asociatiei, cu acordul a cel putin 30% din membri activi. Comisia de Cenzori poate cere membrilor activi suspendarea din functie a membrului Consiliului Director ce a savarsit abateri, pana la Conferinta extraordinara a asociatiei. Suspendarea va fi aprobata numai cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul total al membrilor activi.

Art.33. Incetarea calitatii de membru al Comisiei de Cenzori, se poate realiza numai la cerere sau prin revocare de catre Adunarea Generala. Membrii Comisiei de Cenzori, pot fi sanctionati pentru neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce le revin numai de catre Adunarea Generala a asociatiei cu sanctiuniile prevazute de art.11. In cazul in care membrii ai Comisiei de Cenzori savarsesc neregularitati, sau in caz de vecanta al unui post din Comisia de Cenzori, va fi convocata Adunarea Generala extraordinara a asociatiei pentru revocarea acestora din functie sau pentru completarea comisiei, de catre Consiliul Director cu acordul a cel putin 30% din membrii activi.

CAPITOLUL VII - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art.34. Prezentul Regulament vine sa completeze Statutul asociatiei si intra in vigoare pe data aprobarii de catre Adunarea Generala, data de la care vechiul Regulament este abrogat. In conformitate cu prezentul Regulament se vor alcatui regulamentele de functionare ale departamentelor specializate, precum si fisa posturilor din structura administrativa. Prezentul Regulament poate fi modificat ori de cate ori este nevoie folosind aceeasi procedura.

Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie